લોક સરકારના આ વિભાગમાં લોકોને સમય સમય પર ઉપયોગી એવી સરકારી અને જીવન ઉપયોગી વિભાગોની તમામ માહિતી પણ એક જ સ્થળેથી પ્રાપ્ત થઈ શકશે.